Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa liiketoimintaamme ja lähtee yhtiön arvoista, strategiasta ja toimintatavoista. Pidämme huolta toiminnan kannattavuudesta, ihmisistä ja ympäristöstä. 

Otamme toiminnoissamme huomioon ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Noudatamme toimintamaidemme lakeja ja määräyksiä sekä kaikille componentalaisille yhteisiä toimintaperiaatteita ja -ohjeita (mukaan lukien Componenta Way to Operate ja Code of Conduct) niin päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kuin yhteistyössä kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Konserninlaajuiset yhteiset arvot - avoimuus, rehellisyys ja toisten arvostus - ovat toimintamme perustana.

Componentan kaikissa tuotantoyksiköissä on kolmannen osapuolen sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Turkin tuotantoyksiköissä Orhangazissa ja Manisassa sekä Suomivalimossa, Högforsin ja Porin valimoissa sekä  Pistonsin mäntien valmistusyksikössä on myös sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä. Järjestelmän rakentaminen on käynnissä tai aloitetaan myös muissa tuotantoyksiköissä tavoitteena sen sertifiointi.

Taloudellinen vastuu

Componentan taloudellista vastuuta on kilpailukykyisen liiketoiminnan ja kannattavuuden varmistaminen ja omistaja-arvon kasvattaminen.

Tuotanto- ja asiakaspalvelutoimintoja pitkäjänteisesti kehittämällä tavoitteena on olla osaava ja luotettava kumppani asiakkaille ja sijoittajille.

Konsernin tehostamisohjelman tavoitteena vuonna 2015 oli lisätä tuotannon tehokkuutta ja alentaa kustannuksia ja siten parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Toteutetuista toimenpiteistä huolimatta tavoitteet eivät täysin toteutuneet.  

Sosiaalinen vastuu

Componentan sosiaalinen vastuu on hyvää johtamista, ihmisten huomioon ottamista sekä osaamisen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämistä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui vuonna 2015 eri toimintamaissamme ja työhyvinvointia ja työturvallisuutta lisättiin erilaisin hankkein ja projektein.

Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai syrjintää missään tilanteessa. Componentassa ei raportoitu yhtään syrjimistapausta vuonna 2015.

Myös toimittajiemme osalta otamme huomioon ympäristön ja turvallisuuden vaatimukset sekä sosiaalisen vastuun ja eettisyyden periaatteet. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja. Componentassa ei ollut yhtään korruptiotapausta vuonna 2015.

Ympäristövastuu  

Componentan ympäristövastuuseen kuuluu valukomponenttien ja niiden tuotannon ympäristövaikutusten minimointi raaka-aineesta valmiiksi valutuotteeksi. Componenta on myös merkittävä raaka-aineiden ja jätteiden kierrättäjä.

Jo komponenttisuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voidaan vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin. Valukomponenttien pääraaka-aine on suureksi osaksi kierrätysmetallia, vuonna 2015 rautavalimoissa kierrätysteräksen osuus oli 68 %. Vuonna 2015 tuotantoprosessissa syntyneistä jätteistä 91 % toimitettiin hyötykäyttöön.

Tuotteiden ja toimintojen hyvä laatu tarkoittaa samalla tuotannon ympäristövaikutusten minimointia ja kustannustehokkuutta. Mitä parempaa laatua tuotamme, sitä vähemmän syntyy hylättyjä valukappaleita ja sitä vähemmän kuluu raaka-aineita, energiaa ja resursseja.