Toimitusjohtajan katsaus

Componenta-konsernin toiminta on pitkään ollut tappiollista eikä operatiivisen toiminnan kassavirta ole riittänyt kattamaan investointeja ja erittäin korkeita rahoituskuluja. Vaikka emoyhtiötä on pääomitettu useaan otteeseen viime vuosina, velkaantuneisuus on pysynyt korkeana. Kannattavuuden parantamiseksi toteutettu New Force -tehostamisohjelma, jonka keskeisin tavoite oli parantaa työn tuottavuutta ja laatua tuotantoyksiköissä, ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita.

Kun vuoden 2015 tuloskehitys ei vastannut lainkaan sille asetettuja tavoitteita, johtamani yhtiön hallitus päätti purkaa toimitusjohtaja Heikki Lehtosen työsopimuksen. Yhtiön erittäin vaikean taloudellisen aseman vuoksi hallitus ei katsonut olevan edellytyksiä hakea uutta toimitusjohtajaa ulkopuolelta ja asetuin itse ehdolle uudeksi toimitusjohtajaksi. Nimitykseni tapahtui 16.11.2015.

Emoyhtiön ja sen rahoittajapankkien välillä aloitettiin välittömästi neuvottelut toiminnan jatkuvuuden turvaavasta rahoitusratkaisusta. 30.12.2015 allekirjoitettiin ns. standstill-sopimus, jonka mukaan rahoittajat vapauttivat Componentan tiettyjen lainaehtojen täyttämisestä tilapäisesti. .

Componentan operatiivista toimintaa häiritsi vuoden aikana erittäin tiukka maksuvalmius. Tämä aiheutti jatkuvia toiminnan katkoksia toimittajien ja palveluntarjoajien keskeyttäessä palvelunsa saamistensa perinnän tehostamiseksi. Toimintahäiriöistä aiheutui arviolta useiden miljoonien eurojen taloudelliset menetykset. Kiitän lämpimästi kaikkia toimittajia, jotka ovat vakavista maksuhäiriöistä huolimatta jatkaneet toimituksia ja uskoneet Componentan kykenevän normalisoimaan tilanteen. Kiitän myös eräitä asiakkaita, jotka ovat auttaneet käyttöpääoman turvaamisessa yli vaikeiden hetkien.

Tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että eri intressiryhmien kesken on löytymässä pohja, jonka perusteella voidaan neuvotella lopulliset ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Konsernin korkea velkaantuneisuus ei oleellisesti muutu tässä ratkaisussa, mutta likvidit varat paranevat. Koen, että taitavasti toimien nyt mahdollisesti saatavilla varoilla voidaan toimia kannattavuuden kohottamiseksi ja vältytään uudelta rahoituskriisiltä.

Tilinpäätöksessä 2015 tehtiin merkittäviä arvonalennuksia ja alaskirjauksia arvionvaraisiin eriin. Muutokset heijastavat uuden strategian mukaisia linjauksia ja todenmukaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden tuotoille kussakin liiketoimintayksikössä. On kuitenkin oltava realisti, mitä olemassa olevalla käyttöomaisuudella ja tehdasverkostolla voidaan saavuttaa. Valimoteollisuus on hyvin frakmentoitunut teollisuudenala ja kilpailutilanne on kireä.

Componenta on muotoutunut nykyiseen muotoonsa useiden yritysostojen kautta. Eri maissa sijaitsevien valimoiden konsernista ei kuitenkaan ole syntynyt merkittävää synergiaa. Lisäksi suunnittelutoimintojen ja asiakaspalvelun erottaminen tuotannosta ja keskittäminen konsernihallinnon alle on ollut huono ratkaisu ja johtanut joidenkin valimoiden vajaatoimintaan toisten kustannuksella. Lisäksi se on johtanut hinnoitteluvirheisiin ja jopa tuotantoon sopimattomien tuotteiden myyntiin, minkä seurauksena Componentan tehtaiden, erityisesti Orhangazin valimon laatu on kokonaisuutena heikentynyt.

Rakenteelliset muutokset Componentassa on aloitettu. Uusi maaliskuussa 2016 julkaistu linjaorganisaatio hajauttaa valtaa ja vastuuta yksiköihin. Liiketoimintayksiköt saavat omat suunnittelutoiminnot ja asiakasvastuut. Samalla konsernihallintoa supistetaan merkittävästi.

Tuotannon kapasiteetin käyttöaste oli vuoden lopussa vain 58 % ja tämän hetken alhaisten markkinanäkymien valossa en odota käyttöasteiden lähiaikoina kohenevan markkinavetoisesti. Kuluvan vuoden aikana voidaan joutua päättämään kapasiteettileikkauksista kiinteiden kulujen pienentämiseksi. Toivon että uusi organisaatiomalli alkaa tuottaa tilauksia tehtaillemme, jolloin paine käyttämättömän kapasiteetin leikkaamiseen helpottuu.

Haluan osoittaa erityiskiitokseni konsernin rahoittajille pitkämielisyydestä ja jo etukäteen kiitokset niille osakkeenomistajille, joiden turvin konsernin jatkon turvaavaa rahoitusta on neuvoteltu. Lisäksi kiitän henkilöstöä sitoutumisesta Componentaan työnantajana. 

Harri Suutari
toimitusjohtaja